Vì sao Nguyễn Văn Vĩnh thành lập báo L’ Annam Nouveau (Nước Nam mới) 1931?

L’Annam Nouveau – Nước Nam mới

120718_LAnnamNouveau_thumb.png

Cuối những năm 20 của thế kỷ 20, nhà báo, dịch giả danh tiếng Nguyễn Văn Vĩnh thực sự lâm vào cảnh khủng hoảng chính trị với bộ máy của Chính quyền Thực dân. Năm 1927, với sự hợp tác của Émile Vayrac*, Nguyễn Văn Vĩnh tổ chức thành lập Trung tâm sách Âu Tây tư tưởng (La pensée de L’Occident). Mục đích để truyền bá các tư tưởng và tư duy logic châu Âu, hướng độc giả đến sự hiểu biết về thế nào là Tự do – Bình đẳng – Bác ái, nâng cao tri thức trí tuệ cho người dân Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, tư tưởng này tạo nên sự bất cập đối với chính quyền, do hiểu biết và nhận thức về quyền dân chủ và giá trị của công lý của người dân được nâng cao. Nhà cầm quyền thật sự lo lắng trước ảnh hưởng mang tính tư tưởng này do Nguyễn Văn Vĩnh chủ xướng. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của một số gương mặt chính trị gia người Việt thiên về tư tưởng bảo hoàng đã càng chứng minh sự đe dọa của những tư tưởng tiến bộ do Nguyễn văn Vĩnh cầm đầu sẽ dẫn đến sự trỗi dậy về ý thức đòi tự do và dân chủ, làm lung lay chính sách cai trị của Chủ nghĩa Thực dân trên khắp đất nước Việt Nam. Nhà cầm quyền đã quyết định dùng nhiều biện pháp khác nhau để khống chế Nguyễn Văn Vĩnh, trong đó có quyết định tước bỏ quyền viết bằng tiếng Việt của Nguyễn Văn Vĩnh. Quyết định này của nhà cầm quyền là đòn giáng tàn nhẫn vào ý thức hệ và lý tưởng khai dân trí mà Nguyễn văn Vĩnh đã sống mái dấn thân theo đuổi.

        Đứng trước những diễn biến bất lợi đó, cùng với kết quả của buổi họp đầu tiên của Nghị viện dân biểu Bắc kỳ tháng 9 năm 1930, trong buổi họp này, sau những xung đột có tính quyết định về đường lối chính trị, đã chia làm hai phái trong Nghị viện, bất chấp quyết định của nhà cầm quyền nghiêm cấm việc tranh cãi chính trị trong Nghị viện.

Phái thứ nhất: Đề xuất ý tưởng thành lập Nhà nước Quân chủ Lập hiến, trở lại hiệp ước Bảo hộ Patenôtre 1884, duy trì vai trò chính trị của Triều đình Nhà Nguyễn, bảo vệ ngôi vị Hoàng đế.

Phái thứ hai: Đề xuất việc thành lập một Quốc gia, có Hiến pháp, có Chính phủ độc lập, trực tiếp được công nhận theo những đạo luật của Chính phủ Cộng hòa Pháp, không để Chính phủ thuộc địa chi phối tùy tiện và qua khâu trung gian là Triều đình nhà Nguyễn và bị điều hành bởi một Bộ của nước Pháp là Bộ Thuộc địa. Chủ trương này được gọi là: Trực trị.

       Chủ thuyết của hai khuynh hướng chính trị trên đây là Phạm QuỳnhNguyễn Văn Vĩnh.

       Phạm Quỳnh được hậu thuẫn bởi chính Chính phủ thuộc địa, Nguyễn Văn Vĩnh chỉ được hậu thuẫn bởi số đông nghị viên trong Viện dân biểu.

       Để thực hiện quan điểm của mình, để chống lại chiến lược kinh doanh thuộc địa của Thực dân Pháp, Nguyễn Văn Vĩnh quyết định lập một mặt trận truyền thông, lấy đây là diễn đàn bày tỏ tư tưởng và quan điểm của nhóm, đồng thời đấu tranh theo con đường nghị luận, vì việc thành lập một Đảng hoặc Hội đoàn chính trị công khai là điều Chính phủ Bảo hộ không cho phép. Thay mặt những người cùng khuynh hướng, để “lách” luật, Nguyễn Văn Vĩnh đã lập Hội theo hình thức Công ty thương nghiệp và lập cơ quan ngôn luận của công ty in bằng tiếng Pháp (không dùng tiếng Việt để tránh phải xin phép), tờ báo lấy tên là L’Annam Nouveau (Nước Nam mới). Tại số báo đầu tiên, Nguyễn Văn Vĩnh đã nêu bản tuyên ngôn như sau:

A. Người AN NAM sẽ xuất bản một cơ quan ngôn luận viết bằng tiếng Pháp:

A. The people of ANNAM will publish an organ of discussion written in French:

1. Để tự mình làm cho dân chúng Pháp biết mình rõ hơn.

1. In order to do something themselves that will make the French understand them better.

2. Để nói lên những điều mình suy nghĩ và những điều mình được quyền mong muốn.

2. In order to give expression to what they are thinking about and to the things that they have a right to hope for.

3. Để đảm bảo những quyền lợi của mình.

3. In order to protect and guarantee their own rights.

4. Để tạo ra mối quan hệ bạn bè và đoàn kết giữa tất cả những người nói và viết tiếng Pháp.

4. In order to create a feeling of unity and friendship among all people who speak and write French.

5. Để đem lại sự giúp đỡ thẳng thắn, nhưng xứng đáng với công lao của nước Pháp, đồng thời làm việc để giành lại Độc lập cho nhân dân An Nam.

5. In order to secure aid that is direct, but proportionate to the achievements of France; and to take steps to secure Independence for the people of Vietnam.

6. Để đấu tranh chống những lạm quyền bất cứ từ đâu đến.

6. In order to resist abuses of power, whatever their source may be.

7. Để làm sáng tỏ cho dư luận Pháp biết về những thực tế ở đất nước An Nam, mà vì chính trị và quyền lợi của một số người, lúc nào cũng bị làm sai lệch đi.

7. In order to make clear to the French public what the actual conditions of life in Annam are like; and how these conditions are continually distorted by politics and by the desire of a certain number of people for power and profit.

CƠ QUAN NGÔN LUẬN NÀY LẤY TÊN LÀ

THIS ORGAN OF DISCUSSION WILL BEAR THE NAME

NƯỚC NAM MỚI

THE NEW SOUTHERN LAND

“ L’ANNAM NOUVEAU ”

(Quan điểm này được in trên trang nhất của tờ “L’ANNAM NOUVEAU” số 1 ra ngày 21/1/1931).

(These observations were printed on the first page of the journal “L’ANNAM NOUVEAU,” which appeared on January 21, 1931.

Báo  L’ANNAM NOUVEAU tôn trọng chính quyền đã được lập nên, trọng con người của tất cả những đại diện của nó, nhưng không sợ ai và không nịnh ai.

The journal L’ANNAM NOUVEAU respects the government that has been established, and respects all its representatives, but it is not afraid of anyone and will not curry favor with anyone.

L’ANNAM NOUVEAU Respecte l’autorite Étabelie danns la personne ces tous ses representants mais ne craint personne et neflatte personne.

* Émile Vayrac: Trưởng phòng sách báo bản xứ của Chính phủ Thuộc địa. Chủ nhiệm tờ báo Tứ dân văn uyển, báo dành riêng cho các viên chức làm việc trong hệ thống hành chính của Chính phủ Thuộc địa.

Trackbacks

  1. […] Tham khảo bài “Vì sao Nguyễn Văn Vĩnh thành lập tờ báo tiếng Pháp L’Annam Nouveau-Nước Nam mới”, đăng trên […]

  2. […] Tham khảo bài “Vì sao Nguyễn Văn Vĩnh thành lập tờ báo tiếng Pháp L’Annam Nouveau-Nước Nam mới”, đăng trên […]

  3. […] Tham khảo bài “Vì sao Nguyễn Văn Vĩnh thành lập tờ báo tiếng Pháp L’Annam Nouveau-Nước Nam mới”, đăng trên […]

  4. […] Nguyễn Văn Vĩnh trước chính thể độc tài (Ai giỏi đoán thì đoán cái nầy chơiVì sao Nguyễn Văn Vĩnh thành lập báo L’ Annam Nouveau (Nước Nam mới) 1931? ). Nhưng ông đã không lùi bước, bất chấp sự o ép gay gắt của toàn bộ hệ […]

  5. […] mỉa mai về khả năng tồn tại của Nguyễn Văn Vĩnh trước chính thể độc tài Vì sao Nguyễn Văn Vĩnh thành lập báo L’ Annam Nouveau (Nước Nam mới) 1931? ). Nhưng ông đã không lùi bước, bất chấp sự o ép gay gắt của toàn bộ hệ […]

  6. […] mỉa mai về khả năng tồn tại của Nguyễn Văn Vĩnh trước chính thể độc tài Vì sao Nguyễn Văn Vĩnh thành lập báo L’ Annam Nouveau (Nước Nam mới) 1931? ). Nhưng ông đã không lùi bước, bất chấp sự o ép gay gắt của toàn bộ hệ […]

  7. […] Xin đọc bài: ” Vì sao Nguyễn Văn Vĩnh thành lập báo L’Annam Nouveau ( Nước Nam mới ) 19… […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *